1

کدام گزینه یک نتیجه کلیدی مناسب برای هدف (بالا بردن بازدهی ایمیل مارکتینگ است)؟

  • رساندن میانگین تعداد ایمیل‌های پاسخ داده شده از ۵% به ۱۵%.

  • گذراندن یک دوره ایمیل مارکتینگ و پیاده سازی آموخته‌ها.

  • افزایش تعداد ایمیل‌ها.

  • فرستادن ۱۰۰ ایمیل به مشتریان برتر.