1

هرچند وقت یکبار احتیاج به اندازه گیری نتیجه کلیدی داریم؟

  • در بازه ۳ ماهه دو بار بررسی می‌کنیم.

  • در پایان هر دوره ۳ ماهه بررسی می‌کنیم.

  • احتیاج به اندازه گیری نیست. 

  • هر هفته