1

چه فرایندی را برای پیاده سازی OKR احتیاج نیست پیاده سازی کنیم؟

  • تغییر فرهنگ سازمانی.

  • لیست اهدافی که از مدیران به بخش‌های پایینتر به طور آبشاری پیاده سازی میشود.

  • آموزش تفکر OKRبرای اعضا.

  • نظارت دقیق مدیران بر تمام فرایندها.