1

در حالت مطلوب هر هدف به چند نتیجه کلیدی نیازمند است؟

  • تنها یک نتیجه کلیدی.

  • ۳ نتیجه کلیدی.

  • ۱۰ نتیجه کلیدی.

  • هر تعداد که مایل بودیم.