1

کدام گزینه از مزیت‌های OKR نیست؟

  • کاهش مدیریت ذره‌بینی.

  • بررسی عملکرد هر یک از کارکنان.

  • برقراری ارتباط میان اهداف کارکنان سازمان و اهداف کسب و کار.

  • نظم و اولویت بندی در سازمان.