1

شرکت‌ها با چه اندازه‌ای می‌توانند ازOKR استفاده کنند؟

  • تنها شرکت‌های بزرگ میتوانند.

  • تنها شرکت‌ها و تیم‌های زیر ۱۰ نفره می‌توانند.

  • شرکت‌های متوسط با حدود۲۰تا۵۰ کارمند می‌توانند.

  • تمام شرکت‌ها با اندازه‌های مختلف می‌توانند.