1

کدام گزینه از اشتباهات رایج درباره OKR نیست؟

  • اهداف چالش برانگیز و حیرت اور نیستند.

  • فراموش کردن بروزرسانی OKRها

  • زمانی که نتایج کلیدی قابل اندازه گیری نباشند.

  • زمانی که برنامه زمانی مشخص دارید.