1

چه زمانی می‌توانیم شروع به پیاده سازی OKR کنیم؟

  • تنها در ابتدای تاسیس شرکت می‌توانیم.

  • زمانی که شرکت به یک بلوغ نسبی رسیده.

  • در هر موقعیتی که باشیم می‌توانیم شروع کنیم.

  • وقتی کاملا بخش‌های مختلف با وظایف خود آشنا هستند.