1

برای پیاده سازی OKR به چه چیز احتیاج نداریم؟

  • دانش و فرهنگ OKR.

  • ابزار(نرم افزار)OKR.

  • انگیزه کافی برای پیاده سازی.

  •  صرف هزینه زیاد.