1

استفاده از نرم افزار OKR چه فوایدی دارد؟

  • اولویت بندی آسان.

  • مشاهده میزان پیشروی اهداف.

  • ارتقا کار تیمی.

  • تمام موارد.