1

چه کسی OKR را ابدا کرد؟

  • بیل گیتس

  • استیو جابر

  • پیتر دراک

  • اندی گرو