1

کدام گزینه بهترین نتیجه کلیدی برای هدف(بالا بردن رضایت کارمندان) است؟

  • مصاحبه با ۵ کارمند در هر بازه زمانی ۲ ماهه برای بهتر فهمیدن نیازهایشان.

  • ایجاد یک دپارتمان جدید.

  • بالا بردن بهره وری.

  • استخدام نیروی کار جدید.