1

چرا این مثال OKR محسوب نمیشود؟

هدف:(پیاده سازی کمپین ایمیل جدید)

نتایج کلیدی:( برای ارسال به مشتریان بالقوه ، پیش نویس ایمیل بنویسید ، لیستی از مشتریان بالقوه را دریافت کنید، برای همه افراد موجود در لیست ایمیل ارسال کنید.)

  • تعداد نتایج کلیدی زیاد است .

  • تعداد نتایج کلیدی کم است.

  • نتایج کلیدی به درستی تعیین نشده و تبدیل به تسک‌های مورد نیازشده‌است.

  • هدف کیفی است.