1

کدام یک از شباهت‌های بین OKR و SMART نیست؟

  • در هر دو اهدف با شاخص‌های قابل اندازه گیری سنجش می‌شود.

  • در هردو اهداف واقع بینانه هستند.

  • هردو دارای برنامه زمانی مشخص هستند.

  • هردو قابلیت اجرایی در سازمان‌ها با اندازه‌های مختلف را دارد.