1

استفاده از OKR کوچ چه فوایدی دارد؟

 

  • مربیان OKR در زمان و هزینه شما صرفه جویی می کنند.

  • مربیان OKR نقاط کوری را می بینند که شما نمی بینید.

  • مربیان OKR نیاز شما را می دانند.

  • تمام موارد