1

مشکل این هدف برای یک OKR چیست؟(می‌خواهیم فروشمان کمی افزایش پیدا کند.)

  •  OKR در تیم فروش استفاده نمی‌شود. 

  • نمیتوان برای آن نتیجه کلیدی نوشت.

  • نقشه راه خوبی ارائه نمی‌کند.

  • بلندپروازانه نیست.