1

بین دو روش OKR و KPI کدام موثرتر است؟

  • KPI زیرا تصمیم گیری‌ها با توجه به داده صورت می‌گیرد.

  • این دو کاملا با هم متفاوت هستند و سازمان‌ها باید از هر دو استفاده کنند.

  • OKR چون توسط شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود.

  • هیچکدام موثر نیست و نباید استفاده بشود.