1

OKR را چگونه در یک جمله خلاصه می‌کنید؟

  • چارچوب هدفگذاری ۳ ماهه برای رسیدن با تمرکز براهداف همراه با خروجی قابل اندازه‌گیری.

  • چارچوب هدفگذاری ۳ ماهه برای یکپارچه کردن تمام فعالیت‌های کسب و کار.

  • چارچوب هدفگذاری ۳ ماهه برای بهتر کردن عملکرد کارمندان.

  • برنامه ریزی ماهانه برای سریعترکردن فرایندها.