1

چه تعداد OKR برای هر بخش یک سازمان مطلوب است؟

  • تنها یک OKR در هر بازه ۳ ماهه

  • بین ۳ تا ۵ OKR  برای هر بازه ۳ ماهه

  • هیچ محدودیتی برای تعداد OKR نیست

  • بین ۸ تا ۱۰ OKR برای هر بازه ۳ ماهه