1

در یک OKR مطلوب باید به چند درصد از اهدافمان برسیم؟چرا؟

  • ۱۰۰% زیرا در غیر این‌صورت یعنی شکست خورده‌ایم.

  • مهم نیست به چه مقدار از اهدافمان رسیده‌ایم مهم تعیین هدف است.

  • بالای ۹۰% زیر ۱۰ درصد خطا قابل قبول است.

  • حدود ۶۰% تا ۸۰% زیرا اهدافمان بلندپروازانه انتخاب شده‌اند و این مقدار ایده‌آل است.