1

چه کسی مسئول پیاده سازی OKR در سازمان است؟

  • مدیران okr اصلی را طراحی می‌کنند به صورت آبشاری تیم‌های مختلف OKR خود را متناسب با آن پیاده میکنند.

  • مدیران به تنهایی مسئول طراحی و اجرا OKR هستند.

  • هر فرد به تنهایی در تیم پیاده سازی میکند.

  • مدیران تمام OKR ها را را طراحی می‌کنند و به تیم‌ها ابلاغ می‌کنند.