1

نتایج کلیدی را چگونه در یک جمله توضیح می‌دهید؟

  • رسیدن به یک KPI  مشخص.

  • کارهایی که برای رسیدن به هدف لازم است انجام بدهیم.

  • خروجی قابل اندازه گیری برای مشخص شدن میزان موفقیت در رسیدن به هدف.

  • اهداف فرعی که احتیاج است به آن برسیم.