1

هدف از پیاده سازی OKR در سازمان چیست؟

  • کنترل تمام فعالیت‌های هر فرد در سازمان.

  • بهبود فرایندهای کسب و کار.

  • انتقال اهداف از سطوح مدیریتی به کارمندان.

  • رسیدن به اهداف بلندپروازانه از طریق تمرکز و چابکی.