ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  این یک پیام مهم است

  بسیار خب
  ورود

  ارسال تیکت

  دسته یا دپارتمان

  مشکل شما در مورد کدام دسته یا دپارتمان است؟