بوت کمپ برنامه ریزی چابک به سبک OKR

دوره ی آموزشی برنامه ریزی به سبک OKR

برنامه ریزی استراتژی چابک برای دستیابی به اهداف سازمان ، تیم و فردی .

برنامه ریزی به سبک پیشگامان دنیا (گوگل ، اینتل و …)

افزایش بهره وری ، پاسخ سریع و تطابق با تغییرات محیطی ،بهبود سرعت در فرایند اجرا برنامه ها و دستیابی به اهداف ، بهبود مشارکت ، تعهد و کارتیمی

۱۱و۱۲ بهمن ۱۴۰۱

عدم شکوفایی استعداد ها و نوآوری

یکی از بزرگترین مزیت های این سبک از برنامه ریزی به  ایجاد فرصت برای نوآوری و شکوفایی سرمایه های انسانی می توان اشاره کرد

شفاف نبود مسیر راه و نقطه مقصد

ما با OKR در روشن شدن مسیر راهتان برای موفقیت کمک می کنیم

عدم اجرایی شدن برنامه ها

با OKR به شما کمک می کنیم دراجرایی شدن برنامه ها برای رسیدن به مقصد قدم بردارید

چالش کار تیمی

بهبود مشارکت افراد ، تعهد و همکاری از دستاورد های این سبک برنامه ریزی چابک هست که نقش بزرگی در بهبود کار تیمی ایفا می کند

OKR  چه کمکی به ما می کند ؟

در ﺟﻬــﺎن ﻣﺘﻼﻃــﻢ ﮐﻨﻮﻧــﯽ، ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺟــﺰء ﻻﯾﻨﻔــﮏ زﻧﺪﮔﯿﺴــﺖ و راز ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎری در ﺑــﺎزار ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر،  ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺪن ﺑــﺎ اﻣــﻮاج ﺧﺮوﺷــﺎن اﯾــﻦ ﺗﻐﯿﯿــﺮات اﺳــﺖ.

ﻧــﻮآوری و رﺷــﺪ در ﺟﺎﯾــﯽ اﺗﻔــﺎق ﻣــﯽ اﻓﺘــﺪ ﮐــﻪ فرد و ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺎﻣــﻮزد  ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣــﺪاوم ﭘــﺎی ﺧــﻮد را ﺟﺎﯾــﯽ ﺑﮕــﺬارد در ﻣــﺮز ﺑﯿــﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾــﯽ ﻫــﺎ و روﯾﺎﻫــﺎی ﺧﻮد. ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻣﻦ

OKRﯾــﮏ ﭘﺮوﺗــﮑﻞ ﻫــﺪف ﮔــﺬاری ﻣﺸــﺎرﮐﺘﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ فرد و ﺳــﺎزﻣﺎن ﯾــﺎد ﻣــﯽ دﻫــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﺑﯿﺸــﯿﻨﻪ ﺳــﺎزی اﻓﺰاﯾــﺶ ﻣﯿــﻞ ﺑــﻪ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ، ﮐﺎر ﺗﯿﻤــﯽ و ﻣﻬــﺎرت ﯾﺎدﮔﯿــﺮی، ﻧــﻮآور ﺑﺎﺷــﺪ و روﯾﺎﻫــﺎی ﺧــﻮد را از ﻃﺮﯾــﻖ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻫــﺪاف ﭼﺎﻟﺸــﯽ ﺑــﺮای ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﺎزﻣﺎن، ﺗﯿﻢ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد.

عدم شکوفایی استعداد و نوآوری

یکی از بزرگترین مزیت های این سبک از برنامه ریزی به  ایجاد فرصت برای نوآوری و شکوفایی سرمایه های انسانی می توان اشاره کرد

شفاف نبودن مسیر و نقطه مقصد

ما با OKR در روشن شدن مسیر راهتان برای موفقیت کمک می کنیم

عدم اجرایی شدن برنامه ها

با OKR به شما کمک می کنیم دراجرایی شدن برنامه ها برای رسیدن به مقصد قدم بردارید

چالش کار تیمی

بهبود مشارکت افراد ، تعهد و همکاری از دستاورد های این سبک برنامه ریزی چابک هست که نقش بزرگی در بهبود کار تیمی ایفا می کند

ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺷﻔﺎف ﮐﺮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﺪی اﻫﺪاف
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎتی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﻫﺪاف
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎری ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات وپیش آمد های احتمالی

اساتید ما

مهندس عادل فیض

مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شریف

MBA دانشگاه تهران

 • برگزاری ۲۰ کارگاه سازمانی OKR  و۷کارگاه تخصصی
 • OKR coach در ۱۳ سازمان مختلف
 • دوره تدریس OKR در دوره DBAاستراتژیک دانشگاه تهران
 • بیش از ۵۰ پروژه در حوزه مدیریت استراتژیک
 • تجربه استقرار چهارچوب SAFe در ۲ سازمان Enterprise
 • مشاور تحول دیجیتال در ۲ بانک و یک شرکت بیمه ای

با ثبت نام در این دوره علاوه بر تخفیف ۱۵درصدی ، اکانت ۲ ماهه هدف سنج دریافت کنید

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

مشتریان ما

نمونه ای از سازمان ها و مشتریانن ما که در این دوره شرکت کرده اند شامل :

شرکت مخابرات ایران ، ریاست جمهوری مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، شهرداری تهران ، بانک مسکن و … می باشد

نحوه شرکت در دوره 

۱

کلیک بر دکمه خرید و ثبت نام  و پرداخت از طریق درگاه پرداخت

۲

تماس پشتیبان با شما جهت هماهنگی دوره و نحوه شرکت در کلاس

۳

شرکت در کارگاه ها با استفاده از لینک دریافت شده و طبق زمان بندی ارائه شده

۲

دریافت گواهی نامه الکترونیک دوره 

سوالات
متداول

کاربران

این دوره برای چه کسانی مناسب است ؟

تمامی افرادی که به دنبال توسعه و پیشرفت کار خود هستند چه در سطح استارتاپی تا سازمانی و فردی ، می توانند از این دوره بهره ببرند.

پیش نیاز های مورد نیاز برای این دوره چیست ؟

تنها پیش نیاز این دوره شوق و انگیزه شما برای پیشرفت و توسعه است

نحوه برگزاری کلاس ها به چه صورت هست ؟

بعد از ثبت نام شما و پرداخت شما از طریق درگاه ، پشتیبان های ما با شما تماس خواهند گرفت و با توجه به ایمیل و شماره تماس شما هماهنگی برای ارسال لینک کلاس صورت خواهد گرفت . تنها کافیست شما در زمان بندی تعیین شده وارد کلاس مجازی شده و در کلاس شرکت نمایید .

گواهی نامه شرکت در دوره را چگونه دریافت خواهم کرد ؟

بعد از اتمام کلاس ها و حضور شما در تمامی جلسات ، پشتیبان های ما گواهی نامه را به ایمیل شما ارسال خواهند کرد .

از چه راه هایی می توانم با شما در ارتباط باشم ؟

شما می توانید با شماره تماس و ایمیلی که در پایان این صفحه و در بخش تماس با ما وجود دارد با ما تماس بگیرید

خانه درباره ماخدماتتماس
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است