طرح ویژه KPI هدف سنج

تابنسیبااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییعععععععععععععععععععععههههههههههههه KPI

خانه درباره ماخدماتتماس
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است