طرح ویژه KPI هدف سنج

تابنسیبااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییعععععععععععععععععععععههههههههههههه KPI

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است