نحوه ی مدیریت در شرکت های نوین جهانی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است